За нас

„Еврокик Консулт“ ЕООД е консултантска фирма, позиционирана в гр. Варна с основната дейност  предоставяне на консултантски услуги при разработване и управление на проекти по програми на ЕС. Фирмата предлага широка гама от консултантски услуги в подкрепа развитието на стопански субекти, предприятия, организации и физически лица от различни сфери на бизнеса.
Консултации и Обучения

Нашите услуги

Актуално

Нашият екип

се състои от подбрани експерти и специалисти в сферата на финансите, икономиката и бизнес услугите с доказан опит и експертиза.

Управител и финансов консултант

Калина Кънчева

Висше икономическо образование, магистър по специалност „Икономика на търговията“ и лицензиран финансов консултант към ВУЗФ, с над 14 годишен опит в разработването и управлението на европейски проекти, свързани с разработване и внедряване на иновации и съвременни технологии, субсидирана заетост след адаптивни обучения, междукултурен обмен, социално предприемачество, насърчаване на предприемаческата инициативност и бизнес развитие, социално включване на социално уязвими групи и успешното им адаптиране на пазара на труда. Основател и ръководител на Център по предприемачество „KnowHowBG“ с над 200 регистрирани потребители, ползвали услугите на центъра, а от 2019 г. ръководител на център за младежко предприемачество. Финансов консултант от 10 години по управление на лични финанси и прилагане на утвърдени европейски практики за бъдещи финансови ползи.

Експерт по социален мениджмънт

Нели Топалова

Експерт по социален мениджмънт с висше икономическо образование и лицензиран към ВУЗФ финансов консултант; от 2019 г. участва в подбора и обучението на нови консултанти за предлагане на финансови услуги – спестовно-осигурителни, инвестиционни и корпоративни програми. Успешен ръководител на собствен екип с доказани управленски, мотивационни и представителни качества.

Магистър

Димитричка Минкова

Магистър по инженерна педагогика, магистър по социален мениджмънт с доказан опит в създаването и разработването на иновативни социални услуги за деца. Лицензиран финансов консултант към ВУЗФ и утвърден специалист в корпоративното предлагане на финансови решения за бизнеса, персонално и семейно консултиране в посока бъдещи финансови ползи и европейски решения.

Привлечен специалист

Мариана Янчева

Привлечен специалист и професионален коуч в сферата на личните и корпоративни финанси; Директор във водеща австрийска компания с високи постижения за създаване, обучение и развиване на екипите и техните ръководители. Успешен консултант с над 10 годишен опит с реализирани над 200 екипни обучения по теми, свързани с мотивация, личностно израстване и кариера, формула за успеха, машина за пари, психология на клиента, водене на успешен консултационен разговор, делово общуване, принципи на договаряне и др.

Финансист

Николай Иванов

Финансист с висше икономическо образование и опит в предприемачеството, фирменото управление и деловите преговори. Специалист в анализиране на пазарния потенциал при предлагане на нови бизнес услуги и идентифициране на икономически рискове, пазарни тенденции и маркетингови подходи.